2024: Redegjørelse etter åpenhetsloven

Factlines er et norsk tech-selskap. Siden 2012 har vi koblet virksomheter til leverandørene, -og kundene sine i ett nettverk gjennom programvaren vår. Formålet er å gjøre det enklere å samle informasjon, og skape mer bærekraftige relasjoner i hele verdikjeden.

Hele vårt virke handler om å bidra til mer bærekraft. Dette gjør vi gjennom programvare vi produserer og leverer innen miljø, sosial bærekraft og governance (ESG).
Illustration explaining the Factlines process
Siri Engesaeth, Chief Sustainability at Factlines
Siri Engesaeth
Chief Sustainability
+47 901 14675
siri@factlines.com
Kontakt Siri dersom du har et spørsmål om Factlines håndtering av åpenhetsloven

Factlines foretok vår første leverandøroppfølging i 2015, gjennom egen programvare; Factlines Complier, nå Factlines Sustainable Supplier Network

Programvaren var utviklet i samarbeid med Helse Sør-Øst, Vingmed, Puls og Sverre W. Monsen i perioden 2013-15. Kjernen i programvaren handlet om å tilrettelegge for OECD's prosess fra 2011 for aktsomhetsvurderinger i ansvarlig næringsliv. I den første leverandøroppfølgingen fulgte vi opp både etiske og sosiale rettigheter, miljø, antikorrupsjon og virksomhetenes styringssystemer og governance av bærekraft.

Factlines produksjon består av programvare; altså IT-utstyr og datalagring, i tillegg til noe konsulenttimer og  vanlig kontordrift. Vi har gjort leverandørkartlegging i snitt hvert 3. år siden 2015.


Identifisert risiko og innsikt leverandørnettverk

De viktigste leverandørene til Factlines har i perioden også vært kunde av Factlines selv. Det betyr at de har gjort egne aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden sin, og de har delt sine aggregerte risikorapporter med oss.

Aktsomhetsvurderingene som er gjort, dekker kravene til rutine slik formulert i LOA§5 og i åpenhetsloven og dekker som et minimum prosessen fra OECD og UN Global Compact.

Aktsomhetsvurderingene er basert på leverandørenes konkrete svar og vedlagte dokumentasjon. Der det ble identifisert avvik eller ufullstendig informasjon, brukte vi programvaren vår til å innhente dokumentasjon, ytterligere innsikt i leverandørkjeden og ytterligere svar.

I kartleggingen i 2024 ble det avdekket .... forhold til oppfølging. Svarprosenten var lavere enn forrige spørring. Årsaken tror vi er at endel nye leverandører som ikke har vært fulgt opp tidligere.

Det ble ikke avdekket alvorlige forhold. Vi er imidlertid helt på det rene med høy risiko både på elektronikk og datalagring og på flere innsatsfaktorer i kontorbygget vårt. Her vet vi imidlertid at eier og selskapet som drifter jobber med å følge opp.
Våre redegjørelse:
2023 (Under arbeid)
download icon

Introduksjon til Factlines Sustainable Supplier Network;
programvaren vi bruker til å sikre etterlevelse av åpenhetsloven

95%
redusert tid brukt på oppfølging av leverandører
økning i responsraten for aktsomhets-vurderinger
139%
En plattform for å enkelt kartlegge leverandører og forretningsforbindelser ved å gjennomføre nødvendige aktsomhetsvurderinger, som kreves av regelverk som åpenhetsloven og CSDDD.

Egenskaper:
- Automatisk inndeling av leverandørene i risikogrupper
- Automatisk opprettede oppfølgingstiltak
- Gir tilgang til et potensielt nettverk med over 16.000 virksomheter
- Gratis tilgang for leverandører
- Kan brukes til å prekvalifisere leverandører

Last ned gratis mal for redegjørelse for aktsomhetsvurderinger pålagt av åpenhetsloven

Innen 30. juni, hvert år, må bedrifter publisere en styregodkjent rapport av aksomhetsvurderingene sine, på norsk, på  egne nettsider.

Denne rapporten bør dekke organisasjonsstruktur, retningslinjer for sosiale- og menneskerettigheter, identifiserte negative konsekvenser og tiltak iverksatt for å håndtere dem.

Dokumenter din organisasjons funn og tiltak pålagt av åpenhetsloven. Fyll ut skjemaet for å laste ned malen gratis.
Last ned en gratis mal for redegjørelsen: