CSDDD: Guide til EUs Aktsomhetsdirektiv

EUs åpenhetslov, CSDDD (Directive on corporate sustainability due diligence), skal fremme bærekraftig og ansvarlig bedriftsatferd, og regulerer at menneskerettigheter og miljøhensyn kommer inn i selskapers drift og selskapsstyring.

Lær mer om CSDDD, og hvordan direktivet henger sammen med den norske åpenhetsloven, og hvordan Factlines kan hjelpe din virksomhet med etterlevelse av lovverket.

Introduksjon til aktsomhetsdirektivet

EUs aktsomhetsdirektiv (CSDDD) forplikter næringslivet til å ta ansvar for menneskerettigheter og miljø i sine leverandørkjeder; både nasjonalt og internasjonalt.

Åpenhetsloven gjør at norske virksomheter er godt tilpasset CSDDD. Allikevel er det forskjeller: virksomhetene er ansvarlige for å aktsomhetsvurdere menneskerettigheter, identifisere risiko fra miljøutslipp, og for å ha en klimaomstillingsplan. Et eksempel på dette er at menneskerettighetsdomstolen i Sveits nylig konkluderte med at det å ikke hindre klimautslipp er brudd på menneskerettighetene.

CSDDD tar sikte på å skape like konkurransevilkår for virksomheter. Dette gjøres ved å sikre at alle må overholde menneske- og sosiale rettigheter, miljø og klima, øke åpenheten ved å forplikte seg til å begrense og lukke avvik (Ikke bare avvise leverandører med utfordringer), fremme risikostyring og styrke forbrukernes og investorenes tillit.
light bulb icon
Viktige milepæler i utviklingen av loven:
• 20. mars 2021: Europaparlamentet vedtok en resolusjon som ber om opprettelsen av CSDDD for å øke bedriftens ansvarlighet for bærekraft.
• 23. februar 2022: EU-kommisjonen foreslo CSDDD, og ​​initierte lovgivningsprosessen.
• 2023-2024: Direktivet ble foredlet og endret gjennom forhandlinger mellom EU-institusjoner.
• 15. mars 2024: EU-rådet godkjenner CSDDD.
• 24. mai 2024: Formell godkjenning av Det europeiske råd, som markerer den endelige lovgivende godkjenningen.
• 2024: Direktivet trer i kraft 36 måneder etter publisering i EUs offisielle tidsskrift, med en to-års gjennomføringsperiode for medlemslandene 2026.
• 2027: Ikrafttredelse, parti 1. 2028 parti 2, 2029 parti 3.

Hvilke krav setter CSDDD?

Hvem omfattes av loven?
Due diligence-forpliktelser
Risikostyring og rapportering
Interessentengasjement og klagemekanismer
Lovlig overholdelse og håndhevelse
Sivilansvar
Woman holding thread in spool manufacturing equipment stock photo

Hva må gjøres?

Gode prosesser for aktsomhetsvurderinger: Innhenting av data fra leverandører og leverandørkjedene for å identifisere, forebygge og redusere negative menneskerettigheter og miljøpåvirkninger.
Faktiske og potensielle påvirkninger: Oppgi detaljer om faktiske og potensielle skadevirkninger, og tiltakene som er tatt for å håndtere dem.
Risikostyring: Beskriv hvordan menneskerettigheter og miljørisikoer håndteres og integreres i forretningsstrategier.
Interessentengasjement: Skisser interaksjoner med berørte lokalsamfunn, arbeidere og andre interessenter i due diligence-prosessen.
Klagemekanismer: Gi informasjon om tilgjengelige klagemekanismer for de som er skadet av selskapets aktiviteter.
Effektivitet av oppfølgingstiltak: Evaluer og rapporter om effektiviteten av oppfølgingstiltakene som er iverksatt.
Bekjempelse av klimaendringer: Redegjøre for virksomhetens operasjonalisering av plikten til å begrense global oppvarming og oppnå klimanøytralitet innen 2050. Planen skal oppdateres hver 12. måned.
light bulb icon
Hvem gjelder Aktsomhetsdirektivet for?
• Virksomheter med mer enn 1000 ansatte og en årlig omsetning over 450 millioner euro.
• Finansforetak er omfattet av direktivet, men kun underlagt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for sin leverandørkjede, ikke for kunder som mottar varer og tjenester.
• Konsoliderte morselskap er omfattet av direktivet dersom konsoliderte tall for gruppen møter direktivets terskelverdier.
• 2027 Selskaper med 5000 ansatte og en omsetning over 1500 Mill Euro
• 2028 Selskaper med 3000 ansatte og en omsetning over 900 Mill Euro
• 2029 Selskaper med 1000 ansatte og en omsetning over 450 Mill Euro
Straff for manglende overholdelse av CSDDD skal være "effektive, forholdsmessige og avskrekkende."
De inkluderer betydelige bøter basert på en prosentandel av selskapets årlige globale omsetning, minimum 5%, for å håndheve overholdelse. Håndhevelsestiltak, iverksatt av medlemslandene, kan også innebære påbud eller korrigerende pålegg for å håndtere manglende overholdelse.

Sammenligning mellom åpenhetsloven og CSDDD

Kriterier
Åpenhetsloven
CSDDD
Aktsomhetsvurderinger menneskerettigheter
Miljøkonsekvens vurderinger
Redegjørelsesplikt
Interessentengasjement
Leverandørkjedeinnsikt
Klagemekanismer
Jevnlige oppdateringer og rapportering
Juridisk og finansielt ansvar
light bulb icon
Ikke ansvarlig for tredjepart, men ikke lov å bare sende ansvar nedover kjeden
Det er et viktig prinsipp i direktivet at selskapene ikke bare kan sende ansvaret ned i kjeden til produsenter og underleverandører. Ansvaret må fordeles rettferdig, rimelig og ikke-diskriminerende. (Artikkel 10/11) Dette betyr at en stor kjøper har ansvar for å hjelpe små leverandører med samsvar.
Oppsigelse av kontrakt med leverandør på grunn av brudd på pliktene skal kun brukes som siste utvei
Forebyggende og korrigerende tiltak skal prioriteres fremfor avslutning av forretningsforhold. Det er veldig viktig for å åpne for ærlighet og reell deling av utfordringer i stedet for hemmelighold av frykt for å miste kontraktene. Selskapene blir oppfordret til kun å trekke seg fra kontraktene hvis det av avslutte kontrakten ikke fører til en verre situasjon enn hvis de fortsetter forholdet og korrigerer den negative effekten.Det er tilfeller der avslutning av kontrakten kan være den eneste løsningen, for eksempel om leverandøren produserer i et land eller et område der statlig tvangsarbeid er praksis.
Selskaper som allerede følger den norske åpenhetsloven har et godt grunnlag for å følge de bredere og strengere kravene i CSDDD.
I tillegg til kravene i åpenhetsloven, må virksomheten da utvide med å vurdere sine miljøutslipp etter aktsomhetskravene i OECDs prosess. I tillegg til at klimainnsatsplanen må følge lovkravene. For å gjøre en vurdering av hvorvidt virksomheten er på track på klimatilpasning anbefaler vi Factlines' programvare for EU-taksonomien.
Factlines EU Taxonomy Reporting dashboard

Fordeler ved å benytte
Factlines Sustainable Supplier Network til prekvalifisering

Office worker with headphones
Prosessen og rutinen for aktsomhet og åpenhet som kreves av den norske åpenhetsloven, stemmer godt overens med CSDDDs krav. Vi anbefaler derfor å komme i gang med Factlines Sustainable Supplier Network.
Confident asian woman, trying to help her customers stock photo
CSDDD innfører strengere straffer for manglende etterlevelse, noe som gjør prekvalifisering til et viktig forretningsområde. Ved bruke programvaren Sustainable Supplier Network sikrer du at din virksomhet etterlever åpenhetsloven i tillegg til å forberede dere proaktivt på kommende EU-krav.
Female executive showing data to team in meeting stock photo.
Er din virksomhet i gang med systematisk leverandøroppfølging?  Med programvaren Factlines Sustainable Supplier Network øker dere sjansen for bedre kontraktsvilkår, minimert leverandørrisiko og optimalisert samsvarsprosesser før CSDDD trer i kraft for fullt.

Vanlige spørsmål fra IT- og finansavdelingene

Hva er de økonomiske implikasjonene av CSDDD for selskapet vårt?
Hvordan påvirker overholdelse av CSDDD vårt selskaps attraktivitet som investeringsobjekt?
Hva er risikoen for manglende overholdelse av CSDDD for vår virksomhet?
Hvordan kan teknologi optimalisere samsvar med CSDDD?
Hva er kravene til databehandling under CSDDD?
Hvordan kan integrering av bærekraftsprogramvare påvirke vår eksisterende IT-infrastruktur?

Er din bedrift klar til å lære mer om CSDDD og hvordan Factlines Sustainable Supplier Network kan bidra til å sikre etterlevelse av lovverket?

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake til deg snart
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.