Programvare for å støtte bærekraftig verdiskaping, leverandøroppfølging og EU-taksonomi for tilvirkningsindustrien ogbygg- og anleggsindustrien

Factlines løsninger gir deg innsikt og kontinuitet i bærekraftsarbeidet.Leverandørinnsikt og oppfølging anses ofte som den mest utfordrende delen av bærekraftsarbeidet, og det er kjernen i CSRD-rapporten som store selskaper nå skal levere årlig. Nettopp dette kan Factlines hjelpe din virksomhet med. Vi har bygd software med OECDs aktsomhetsvurderingshjul i bunnen. Slik får du innsikt og flyt i arbeidet med leverandører og underleverandører, så du kan gjennomføre og dokumentere ditt arbeid med Åpenhetsloven og CSDDD. I taksonomiløsningen vår kan du jobbe systematisk mot NetZero 2050.Innsikt og oppfølging av menneskerettigheter, sosiale rettigheter, miljøinnsikt og -forbedring, sammen med en plan for å nå Netzero klimautslipp innen 2050 er en stor oppgave.

Factlines hjelper deg med data på veien. Hver gang du bruker programvaren kommer du nærmere dine bærekraftsmål, og ditt beslutningsgrunnlag vokser.Leverandørkjeden til produksjonsvirksomheter og bygg- og anleggssektoren inkluderer petroleum,  gummi, bomull, tømmer og gruvedrift og involverer smelting og kjemisk fremstilling for å nevne noen prosesser. Dette betyr at EU-direktiver som Avskogingsdirektivet og Konfliktmineraldirektivet også er relevante og må følges i tillegg til klimakrav, etiske og sosiale krav og rapporteringskravene. Har du offentlige oppdragsgivere vil alle disse områdene følges av  spesifikke kontraktsmessige krav om innsikt og dokumentasjon av menneske- og arbeidstakerrettigheter.
ARENDALS FOSSEKOMPANI
Factlines sikrer oss effektiv innsikt og rapportering. Det er enkelt å legge inn nødvendige data i programvareløsningen, og alle nødvendige data er organisert og samlet på én plattform, noe som sikrer at alle nøkkelinteressenter har tilgang til samme informasjon
Portrait of Lars Peder Fensli, Arendals Fossekompani CFO
Lars Peder Fensli
CFO
Bygg- og anleggssektoren
Det bygde miljøet står for omtrent 50 % av alt utvunnet materiale globalt. Produksjon og bruk av materialer som sement, stål og aluminium har stort karbonavtrykk, og avfallsstrømmen for sektoren vil øke fordi vi må renovere for å redusere energibruk og plassbruk.
37%
Bygg- og anleggssektoren er den klart største utslipper av klimagasser, og står for 37 % av de globale utslippene.

UNEP Building materials and the Climate 2023
30%
Byggrelaterte materialer utgjør 30 % av EUs årlige avfallsproduksjon.

European Commission Revised Construction Products regulation 2022
€275 mrd
75 milliarder euro trengs i ekstra investeringer årlig for renovering av bygninger for å nå EUs klimamål på 55 % innen 2030.

European Commission Revised Construction Products regulation 2022
Tekstiler, lær og møbler
Vi er alle avhengige av tekstil- og lærproduksjon, enten det er til jobb, fritid eller hjemme. Disse industriene er svært utsatt for konkurranse og produksjonen er ofte lokalisert i land med rask og billig produksjon som involverer hardt arbeid, eksponering for kjemikalier og metaller.Arbeidsklær, fottøy og tekstiler står på høyrisikolisten for brudd på menneskerettigheter og sosiale rettigheter, og blir ofte revidert.
10%
Moteindustrien alene anslås å stå for 10 % av globale karbonutslipp.

European Environmental Agency, 2020
391 kg
Gjennomsnittlig tekstilforbruk per person i EU per år krever 391 kg råvarer.

EEA, 2020
100% økning
Global tekstilfiberproduksjon har mer enn doblet seg de siste 20 årene fra 58 millioner tonn i 2000 til 116 millioner tonn i 2022.

Textiletechnology.net
Medisinsk utstyr og forbruksmateriell
Denne kategorien produseres i stor grad i land og regioner med høy risiko for brudd på menneskerettigheter og sosiale rettigheter. Den inkluderer et stort utvalg produkter fra gummihansker, masker, til elektronisk utstyr og verktøy i metall og plast.
4,4%
Sektoren sykehus og medisinsk teknologi (MedTech) bidrar til 4,4 % av de globale klimagassutslippene.

Luis Montesinos et al, 2024
0,5 kg
Sykehus er en viktig kilde til avfall, og produserer mellom 0,2 og 0,5 kg farlig avfall per sykehusseng. En typisk operasjonsstue genererer opptil 2 tonn væske avfall hver måned.

WHO and the Carbon Gap limited  
44,61%
En fersk studie viste at 44,61 % av de undersøkte medisinske produktene ikke var merket med opprinnelsesland. "Det har vært tidligere saksbaserte bevis på arbeidsrettighetssbrudd ved produksjon av spesifikke medisinske produkter, men analysen vår(..) antyder høyrisiko på tvers av hele denne sektoren.(...) Våre funn viser et kritisk og presserende behov for større åpenhet i globale forsyningskjeder for medisinske produkter"
Elektronisk og elektrisk utstyr
Bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, heiser, lysapparater, dette er noen av de produktene i denne kategorien som har svært høy risiko. Mest av alt innen produksjon av råvarene, men også på produksjon av komponenter og montering. Risikonivået er så høyt i denne kategorien at du må ha spesifikke krav i kontraktene dine med krav om dokumentasjon av menneske- og sosiale rettigheter.
27
27 regioner er for tiden definert som CAHRA (konfliktpåvirkede og høyrisikoområder) i EUs regelverk om konfliktmineraler. I disse områdene vil inntekter fra metall- og mineralproduksjon sannsynligvis bli brukt til å finansiere væpnede konflikter.
62 mln tonn
3-5 % økning i elektrisk avfall hvert år. Elektrisk avfall (EWaste) er en av de raskest voksende avfallsstrømmene. I 2023 genererte vi globalt 62 millioner tonn.

ITU, the UN agency for digital technologies, 2024
1%
Tradisjonelle PCB (printed circuit board) og PCA (printed circuit assembly) er bare 1 % resirkulerbare. Teknologien er basert på herdeplastplater og kobberledere. Det er ingen sirkulære strategier tilgjengelig for dette. Resirkulering er begrenset til makulering og påfølgende (høy temperatur) gjenvinning av de edle metallene, men ingen andre komponenter. Dette tilsvarer mindre enn 1 % resirkulerbarhet av PCB, og 3-5 % av PCA.
Tungindustri
Verden trenger tungindustri; gruvedrift, anleggsvirksomhet, metallurgisk produksjon, produksjon av transportmidler, kjemisk produksjon, energiproduksjon.I 2023 hadde vi Earth Overshoot Day den 2. august. Men det er så mye vi fremdeles trenger å bygge og ikke minst erstatte for å være mer bærekraftige på sikt.
9,7 mrd
Antatt global befolkning i 2050.
30%
Mellom nå og 2050 anslås den globale etterspørselen etter stål å øke med 30 % og sementetterspørselen med 12 til 23 %. Fremstillingen av disse avgjørende byggematerialene krever ekstremt høye temperaturer og dermed store mengder fossilt brensel.

World Bank, 2023
1/3
UNIDO anslår at 1/3 av våre totale globale CO2-utslipp kan reduseres ved industriell avkarbonisering.

United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2024

Bærekraft i drikkevaresegmentet

Besøk Hansa Borg & Solera-caset for å lære mer om hvordan Factlines hjelper dem med å etterleve kravene i åpenhetsloven, og hvordan det positivt påvirker leverandørkjeden deres.

Factlines Sustainable Supplier Network

Selskaper i bygg- og anleggssektoren og tilvirkningsindustrien kan spare inntil 95 % av tiden de bruker på oppfølging av leverandørkjeden sin.

Factlines programvare kan brukes til å enkelt kartlegge leverandørene dine og gjennomføre aktsomhetsvurderinger påkrevd av åpenhetsloven og CSDDD.

Du kan også legge til egne spørsmål for å kvalifisere leverandørene dine.
Spar tid og prioriter viktige leverandører
Forbedre samarbeidet på tvers av team og leverandører
Få innsikt fra ditt leverandørnettverk
Blue collar worker works machine at factory

Bruk av programvare for å forhåndskvalifisere potensielle leverandører

Two male textile workers looking at laptop instructions for cutting materials
Fokus på etiske og bærekraftige forretningsstrategier tydeliggjør viktigheten av å prekvalifisere potensielle leverandører. Ved å bruke Factlines kan bedrifter innhente detaljerte bærekraftsdata om leverandørene før avtalene inngås.

Denne tilnærmingen bidrar ikke bare til velinformerte beslutninger, men er med på å skape en leverandørkjede som samsvarer med prinsippene for en ansvarlig og bærekraftig virksomhet.

Det er viktig å merke seg at programvaren vår ikke er ment for å kvalifisere eller diskvalifisere, men for å samle og analysere informasjon direkte fra kilden, slik at man deretter kan følge opp områder som krever forbedringer for å kunne inngå et mulig samarbeid.

Forenkler rapporteringsprosessen i henhold til EU-taksonomien

Klassifiser og beregn din bedrifts økonomiske aktiviteter i henhold til den omfattende lovgivningen.

Minimer avhengigheten av komplekse regneark og e-poster fra dag én.

Sørg for at rapporten din er revisjonsklar og fullstendig i samsvar med kravene.

Forenkle prosessene dine med med trinnvise veiledninger og arbeidsflyter tilrettelagt for samarbeid
Factlines EU Taxonomy Reporting dashboard
Serious senior man in suit conversing with young man using tablet.
Alltid oppdatert veiledning for regelverk
Spar tid på effektiv datainnsamling
Forenkle rapporteringsprosessen

Forenkle bærekraftsarbeidet og kom i kontakt med nye leverandører som allerede bruker programvaren vår

Gjør det enklere for virksomheten din å levere på ESG-standarder med Factlines.Ta kontakt for å lære hvordan du kan gjøre bærekraftsutfordringene til strategiske muligheter.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.