«Positivt press har løftet ESG-nivået på finansprodukter.» – Intervju med Kåre Rønningen, KNIF

KNIF and Factlines logo

- Hvilke etiske kriterier skal man som virksomhet leve opp til for at få en avtale med dere?

For å inngå en avtale med KNIF er det en forutsetning at leverandøren oppfyller minstekravene i våre «Prinsipper for bærekraftig forretningspraksis». Disse dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø og er beskrevet i våre «Krav til leverandører og samarbeidspartnere».

Potensielle samarbeidspartnere må dokumentere hvordan de jobber for å redusere risikoen for brudd på prinsippene for bærekraftig forretningspraksis i egen virksomhet og i sin leverandørkjede. I de tilfellene vi har avdekket høyrisikofaktorer tillegges disse spesielt fokus ved kvalifisering av nye og i oppfølgingen av eksisterende samarbeidspartnere.- Er ESG et begrep dere arbeider med, og hvordan?
ESG har vært et kjent begrep de siste årene, spesielt innen finansfeltet.  Når vi vurderer hvordan et selskap presterer innen miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, tar vi utgangspunkt i våre krav til leverandører og samarbeidspartnere. I tillegg til å stille krav til nye samarbeidspartnere før avtaleinngåelse, gjennomfører vi årlig screening av samarbeidspartnerne våre og fører en dialog vi oppfatter som veldig konstruktiv for å forbedre forholdene i leverandørkjedene deres. I de tilfellene hvor det er oppdaget mangler eller overtramp følger vi systematisk opp at det er iverksatt og gjennomført tiltak både for å rette opp skaden samt for å hindre gjentakelse.

For samarbeidspartnerne innen finansfeltet har vi lenge fokusert på at de holder et minstenivå som finansselskap, samt at de kan tilby finansprodukter som tilfredsstiller et dokumentert, høyt nivå innen ESG. Dette inkluderer vurderinger av hvordan aktørene analyserer sine finansaktiviteter og hvordan de setter sammen sine fond. I tillegg omfatter det styringsstrukturene selskapet har etablert og hvordan de følger opp og rapporterer rundt disse. Finansfeltet har hatt en voldsom utvikling på dette området de siste to-tre årene, og vi forventer enda mer når taksonomien i EU er på plass.

- Dere har finansielle produkter som en del av deres avtaler. Merker dere etterspørsel etter ansvarlige investeringer og etisk finansiell virksomhet?
Medlemmene i KNIF er frivillige og ideelle organisasjoner, og denne gruppen forventer høye krav til ansvarlige investeringer og etisk finansiell virksomhet. Det er en forutsetning for våre samarbeidspartnere at de kan tilby finansielle produkter med høy etisk profil. Vi fører også en aktiv dialog med våre samarbeidspartnere, og har ved flere tilfeller erfart at positivt press, gjerne i samarbeid med våre medlemmer, har ført til at våre samarbeidspartnere har løftet ESG-nivået på sine finansprodukter.

- Hvordan ser du for deg fremtiden for bedrifter som ikke har en dokumentert etisk profil?
I KNIF tror vi at bærekraft vil bli et enda tydeligere konkurransefortrinn i årene som kommer.

Det er flere drivere for bærekraft, blant annet krav fra kunder, frykt for omdømmetap, krav fra offentlige innkjøp, eksisterende og kommende lovverk samt EU-taksonomien som er under utforming.

Bærekraftig drift, og god rapportering vil bli en forutsetning for å operere i flere markeder.

Selskaper som ikke tilfredsstiller rapporteringskrav eller som ikke oppnår et tilfredsstillende nivå i et bærekraftsperpektiv, vil ikke bli vurdert i innkjøpsprosesser fra en rekke kundegrupper, inkludert det offentlige. Det er ventet at en dårlig klassifisering innen den kommende taksonomien fra EU vil påvirke både tilgang til og prisnivå for lånefinansiering, samt at dette vil også kunne begrense tilgangen til investorer. Dersom den nye etikkinformasjonsloven blir vedtatt, vil selskaper uten tilstrekkelige prosesser og dokumentasjon operere på kant med lovverket.Om KNIF:

KNIF gjør hverdagen enklere for frivillige og ideelle organisasjoner. Gjennom Knif Innkjøp får de tilgang til over 130 innkjøpsavtaler med lave priser som er tilpasset organisasjonenes behov. I 2020 handlet medlemsorganisasjonene varer og tjenester for ca 500 millioner kroner. Finansavtalene omfatter i overkant av 17 milliarder fordelt på lån, innskudd, kapitalforvaltningstjenester og forvaltet kapital under innskuddspensjon.

«KNIF er en pådriver for bærekraft i verdikjedene vi er en del av. Vi jobber aktivt med vår egen drift og våre samarbeidspartnere for å minimere negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø»

Knif.no

Publisert:
March 2021
Suksesshistorier